NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Firmy, máte více než 25 zaměstnanců a nemůžete zaměstnávat OZP?

Nechcete proto platit vysoké povinné odvody do státního rozpočtu?
Splňte povinný podíl zaměstnávání OZP (nebo jeho část) náhradním plněním od nás!

Daniel Milich www.vlastni-potisk.com, IČO 74388321 je ověřený dodavatel náhradního plnění

Náhradní plnění pro Vás není starost navíc... naopak: náhradním plněním ušetříte peníze na odvodech do státního rozpočtu, které jste povinni platit, pokud nezaměstnáváte OZP (osoby zdravotně postižené)... Ušetříte peníze a získáte skvělé reklamní předměty s potiskem pro vaši firmu.

1) objednejte si u nás reklamní předměty s potiskem z naší nabídky

2) po dodání zboží a jeho úhradě vložíme toto Vaše náhradní plnění (fakturu) do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV)

3) obratem obdržíte z evidence MPSV email, ve kterém toto náhradní plnění kliknutím potvrdíte - email je nutné potvrdit do 14 dnů!

4) do 15.2.2020 zašlete elektronicky na Úřad práce ČR jakožto odběratel náhradního plnění jediný formulář Ohlášení plnění povinného podílu, zbytek administrativy spojené s náhradním plněním řešíme my jakožto dodavatel náhradního plnění

Poznámka: odběratel v ohlášení o plnění povinného podílu může uvést pouze takové náhradní plnění, které již bylo dodavatelem vloženo do evidence náhradního plnění 

HOTOVO! Splnil jste zákonný povinný podíl zaměstnávání OZP (nebo jeho část) formou náhradního plnění od nás... a navíc jste získal skvělé reklamní předměty pro vaši firmu. 


Jaké výhody pro Vaši firmu náhradní plnění představuje?


Náhradní plnění je praktické řešení pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby zdravotně postižené (OZP) v 4% poměru k celkovému počtu zaměstnanců (tzv. povinný podíl) a současně nechtějí platit povinný odvod do státního rozpočtu. Nákupem náhradního plnění, tedy produktů od vlastni-potisk.com, vyřešíte svůj problém a současně podpoříte podnikání zdravotně postižené osoby.

Náhradní plnění je snadné řešení pro náhradní zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň vyjádřením společenské solidarity směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Tři varianty plnění povinného podílu:

1) náhradní plnění - formou odebírání výrobků / služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou OSVČ a nemají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám => zadejte zakázku nám: jsem OSVČ a zároveň OZP.

2) zaměstnáváním OZP v pracovním poměru => některé firmy osoby se zdravotním postižením zaměstnat nemohou

3) odvodem do státního rozpočtu => zaplatíte a "nic z toho nemáte"

Jaké výhody pro Vás obnáší reklamní předměty od nás formou náhradního plnění?

  • splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP
  • ušetříte na odvodech státu a získáte skvělé reklamní předměty pro Vaši firmu
  • Včasným zajištěním našich služeb splníte legislativní podmínky
  • Vyhnete se vysoké pokutě

Hlavním přínosem náhradního plnění je, že splníte zákonem stanovený podíl (nebo jeho část) zaměstnávání OZP. Náhradním plněním si u nás navíc zajistíte Vaše reklamní předměty. 

Pojďme si ujasnit základní fakta: platná vyhláška vypočítává povinný nákup od OSVČ, které jsou OZP = osobami zdravotně postiženými (případ vlastni-potisk.com => jsme poskytovateli náhradního plnění), nebo firem zaměstnávajících OZP, z průměrné mzdy udávané Českým statistickým úřadem.

Za rok 2018 byla průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 31225 Kč. Subjekt, který nezaměstnává žádnou OZP, odvádí do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy, v roce 2018 to tedy bylo 78063,-Kč.

Druhou možností pro Vás je nakoupit a uhradit ve sledovaném roce výrobky či služby od OSVČ, které jsou OZP = osobami zdravotně postiženými (případ vlastni-potisk.com => jsme poskytovateli náhradního plnění), popřípadě subjektů zaměstnávajících OZP, ve výši sedminásobku průměrné mzdy. Za každého nesplněného zaměstnance (tz. za každou osobu OZP, kterou nezaměstnáváte) bylo třeba nakoupit v roce 2018 za 7*31225 = 218575 Kč bez DPH. Subjekt, který řeší splnění povinného podílu nákupem od OSVČ, které jsou OZP (nebo od firem zaměstnávajících OZP), může uplatnit maximálně nejvyšší počet přepočtených OZP u poskytovatele v daném roce zaměstnaných.

OSVČ, která je zároveň OZP (přepočtený počet 1 osoby) může jednomu právnímu subjektu poskytnout náhradní plnění pouze do výše 1*7*31225 = 218575 Kč bez DPH. Od roku 2012 zavedl stát omezení celkového možného objemu tzv. náhradního plnění za poskytovatele (právní subjekt) za kalendářní rok. Kvóta se počítá jako 28 násobek průměrné mzdy v 1. až 3. čtvrtletí posuzovaného roku a průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se zdravotním postižením v roce předchozím. Tj. kolik OZP měl zaměstnavatel v roce 2018 v evidenci, tolik může poskytnout v roce 2019.

Aktuálně máme úřadem práce stanoven limit pro rok 2019 ve výši 874300 Kč pro všechny naše obchodující subjekty. Jeden obchodující subjekt u nás může uplatnit náhradní plnění maximálně ve výši 218575 Kč bez DPH.

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP hlaste ÚP do 15.2. roku následujícího ( tj. za rok 2019 do 15.2.2020) místně příslušnému úřadu práce - využijte k tomu formulář, který se nachází na této stránce.

Nečeká Vás žádné složité papírování!

Na Úřad práce ČR odevzdáte jakožto odběratel náhradního plnění jediný formulář "Ohlášení plnění povinného podílu", a to do 15. února 2020. Formulář vyplňte a zašlete buď v elektronické nebo papírové podobě. Zbytek administrativy spojené s náhradním plněním řešíme my jakožto dodavatel náhradního plnění, který má za úkol vše potřebné vložit do elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zákon o zaměstnanosti

Od 1. 10. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle které vlastni-potisk.com jakožto poskytovatel náhradního plnění musí nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vložit toto plnění do elektronické evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).
O tomto vložení úhrady přijde zákazníkovi notifikační e-mail. Evidenci každé vložené platby musí potvrdit do 14 dní pověřená osoba povinného zaměstnavatele, jinak námi vložené plnění nebude ÚP evidováno jako uskutečněné.


Zavolejte nám, rádi Vám sdělíme podrobnosti!

605 377 375


Zákon č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v odstavci 2 písm. b) mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v odstavci 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky jen do výše odpovídající 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce (dále jen "limit") a v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem podle § 84.

(4) Nezaměstnává-li osoba se zdravotním postižením, která je osobou samostatně výdělečně činnou, žádné zaměstnance, považuje se pro účely výpočtu limitu podle odstavce 3 tato osoba za jednoho zaměstnance.

(5) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Pro zjištění podmínky zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75), kteří jsou osobami se zdravotním postižením, uvedené v odstavci 2 písm. b), je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém došlo k odebrání výrobků, služeb nebo realizaci zakázek.

(6) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců, způsob naplnění celkové výše poskytovaných výrobků a služeb nebo poskytovaných zakázek a způsob výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Plnění povinného podílu, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit místně příslušnému úřadu práce do 15. února.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí