OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky').

1. Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách "Stránky" znamenají webovou prezentaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.vlastni-potisk.com a www.reklamnipredmety.online, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení a výběr zboží Uživatelem. Závazné objednání zboží Uživatelem probíhá následně přes e-mail formou "Závazné objednávky" zaslané Provozovateli na e-mailovou adresu info@vlastni-potisk.com

1.1.2 "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. č. 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou

mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím "Závazné objednávky"

1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.4 "Provozovatel" znamená pan Daniel Milich , IČO: 74388321 , s místem podnikání

Na Jízdárně 2621/29, Ostrava

1.1.5 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

1.1.6 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Stránky.

1.1.7 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím Stránek

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že: cena katalogového Zboží je uváděna na Stránkách / v e-shopu / v katalogu bez DPH. Cena Zboží v sekci RETRO s DPH. Minimální hodnota objednávky je 1000,-Kč bez DPH. Doprava je zdarma.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY BEZ POTISKU

PLATBA DOBÍRKOU A DOPRAVA K VÁM ZDARMA

* platí pro objednávky nad 1000,-Kč bez DPH

* dobírku uhradíte (hotově nebo kartou) kurýrovi při převzetí zboží, předem neplatíte nic

PLATBA 100% PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM A DOPRAVA K VÁM ZDARMA

* platí pro objednávky nad 1000,-Kč bez DPH

* při 100% úhradě předem sleva 10% z katalogové ceny zboží

* číslo účtu 2601544897/2010 (Fio banka), variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY S POTISKEM 

PLATBA ZÁLOHY 50% PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM A DOPRAVA K VÁM ZDARMA

* platí pro objednávky nad 1000,-Kč bez DPH

* zbývajících 50% z ceny zboží zaplatíte kurýrovi (hotově nebo kartou) při jeho převzetí

* číslo účtu 2601544897/2010 (Fio banka), variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

PLATBA 100% PŘEDEM BANKOVNÍM PŘEVODEM A DOPRAVA K VÁM ZDARMA

* platí pro objednávky nad 1000,-Kč bez DPH

* při 100% úhradě předem sleva 10% z katalogové ceny zboží, sleva se nevztahuje na potisk

* číslo účtu 2601544897/2010 (Fio banka), variabilní symbol: číslo Vaší objednávky

2.1.1 Ceny poskytovaného katalogového Zboží jsou v online katalogu uváděny bez DPH, cena Zboží v sekci RETRO vč. DPH. V sekci RETRO se doprava zdarma vztahuje pouze na vybrané zboží.

3. Proces uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím Stránek nabízí Uživatelům odeslání "Nezávazné poptávky", na jejímž základě bude Uživateli Provozovatelem zaslána cenová nabídka  a instrukce k zaslání "Závazné objednávky" na e-mailovou adresu Provozovatele - v okamžiku přijetí "Závázné objednávky" na e-mail Provozovatele (info@vlastni-potisk.com) dochází k uzavření Kupní smlouvy.

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje zaslání "Závazné objednávky" na e-mailovou adresu Provozovatele.

3.3 Bezvýhradným přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy e-mail se "Závaznou objednávkou" ve smyslu odst. 3.2. přijde Provozovateli do e-mailové schránky (info@vlastni-potisk.com) V případě objednávky z e-shopu www.reklamnipredmety.online je Kupní smlouva uzavřena momentem odeslání řádně vyplněné objednávky Provozovateli. Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o poskytnutí zboží a služeb, kterou Provozovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele vyjádřeným zasláním Závazné objednávky Provozovateli.

3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí Stránek a do e-mailové "Závazné objednávky" vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.6 Provozovatel zašle Uživateli odpovědní e-mail o uzavření Kupní smlouvy.

3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí Stránek je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení §1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4. Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel závazně objednal prostřednictvím e-mailu zaslaného Provozovateli formou "Závazné objednávky" a to v množství, které si Uživatel zvolil a specifikoval v "Závazné objednávce", Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí Stránek, nebo v online katalogu, nedohodnou-li se obě strany písemně jinak. Cenu potisku obdrží uživatel v Nezávazné cenové nabídce a následně v Závazné objednávce. Ceník potisku je Uživateli zaslán pouze na vyžádání.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.

4.1.4 Způsob zabalení i dodání Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení §2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.5 Varianty plateb a slevy - uživatel si zvolí preferovaný dopravy a platby v Závazné objednávce. Sleva může a nemusí být poskytnuta.

 4.1.6 Případné náklady spojené s bezhotovostní platbou bankovním převodem nese Uživatel.

4.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.8 V případě platby bankovním převodem je povinnost Uživatele zaplatit 50% zálohu z ceny objednávky splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží, takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.10 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.11 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavřeni Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní Stránek jsou pouze orientační.

4.1.12 Provozovatel zašle vždy Uživateli konečný daňový doklad - fakturu v písemné podobě, a to spolu se Zbožím (tj. přibalenou ke Zboží). Zálohový daňový doklad zašle provozovatel Uživateli elektronicky.

4.1.13 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí Stránek, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro Spotřebitele.

4.1.14 Právo z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla . Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

4.1.15 Je-li v rámci uživatelského prostředí Stránek u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.

4.1.16 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na přepravce momentem předání zboží přepravci.

4.1.17 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy dále přechází na Uživatele momentem plné úhrady a převzetí daného zboží Uživatelem.

4.1.18 Provozovatel je oprávněn po Uživateli na základě jeho Závazné objednávky a v závislosti na zvolené variantě objednávky požadovat před vyhotovením objednávky zaslání 100% úhrady předem na bankovní účet, nebo zálohy ve výši 50% ze smluvené vzájemně odsouhlasené ceny uvedené v Závazné objednávce na bankovní účet Provozovatele. Provozovatel je oprávněn odmítnout realizaci Závazné objednávky, pokud uživatel před samotnou realizací potisku předmětů nezašle bankovním převodem na účet Provozovatele (uvedený v bodě 4.1.5) zálohu za objednané zboží s potiskem ve výši 50% z celkové ceny vč. potisku ze Závazné objednávky - zbývajících 50% je Uživatel povinen uhradit při převzetí zhotoveného (potisknutého) zboží přepravci.

5. Reklamační řád

5.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží předáno k odeslání přepravci bez vad.

5.2 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

5.3 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.4 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

5.5 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží (fakturu) obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.

5.6 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Provozovatel a Spotřebitel se mohou dohodnout v případě nepředvídatelných okolností i na delší lhůtě než 30 dnů.

5.7 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

5.8 Provozovatel po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

5.9 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům obvyklého užití Zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete níže v Zásadách ochrany osobních údajů.

7. Užívání Stránek

7.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání Stránek způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7.2 Provozovatel má právo změnit Stránky, tedy jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Stránek či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Stránek nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

7.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání Stránek platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

8. Prohlášení Provozovatele

8.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů na Stránkách, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.2 Vlivem technické chyby na Stránkách může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží na stránkách a v katalogu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

8.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní Stránek v sekci Kontakt.

9. Rozhodné právo

9.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10. Účinnost

10.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 21. ledna 2019


Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Daniel Milich IČ 74388321 se sídlem Na Jízdárně 2621/29, Ostrava (dále jen: "správce").

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Na Jízdárně 2621/29, Ostrava

email: info@vlastni-potisk.com

telefon: 605 377 375

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů je výhradně správce.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetím stranám.

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům má přístup výhradně správce.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.1.2019.